Avfallsplan

Framtidens Borås kräver nya metoder för avfallshantering.

Ny avfallsplan från 2012

Borås Energi och Miljö har av Borås Stad fått uppdraget att upprätta en åttaårig avfallsplan för Borås. Avfallsplanen, som antogs av Borås Stad 2012 ska vara helt imlementerad 2020. Planen styr riktningen på hur avfallshanteringen i Borås ska utvecklas under de kommande åren. Planen följer såväl nationella som internationella riktlinjer för avfallshanteringens utveckling. I grova drag består av fyra huvuddelar.

1. Samhällsplanering

Hur kan vi minimera uppkomsten av avfall? Och hur kan vi möjliggöra att avfallet kommer högre upp i avfallstrappan?

2. Kommunikation och information

Avfall påverkas till stor del av beteendet hos invånarna. Hur kan vi ändra beteendet och se till att enskilda individer agerar högre upp i avfallstrappan?

3. Nytt insamlingssystem

Vi ska ta fram ett insamlingssystem för hushållsavfall anpassat efter framtidens behov.

4. Återanvändning och återbruk

Hur kan vi bidra till att förlänga produkters livslängd och därmed minska förbrukningen av jordens resurser? Vi arbetar för att främja återbruk på flera sätt. Vi skapar nätverk tillsammans med befintliga återbruksverksamheter. Vi arbetar också mot att bygga en Kretsloppspark på Sobacken där trasiga produkter kan lämnas in, lagas och säljas på nytt.

Borås Energi & Miljö