Gunnar Peters blickar framåt

Gunnar Peters lyfter på blicken och ser stora utmaningar för infrastrukturen framöver. Enligt vår VD är samverkan nyckeln till framgång.

Det är med glädje vi kan blicka tillbaka på 2013 och konstatera att vi återigen har uppnått de mål som angavs i våra handlingsplaner och att vi även gjort ett mycket bra ekonomiskt resultat. Effekterna av de sammanslagningar som gjorts mellan de olika verksamhetsområdena börjar blir påtagliga och vi kan i allt större omfattning nu erbjuda lösningar som är till stort gagn för Borås. Några exempel på detta är underhållsavdelningen där samarbetet gjort att den utvecklas mycket positivt, distributionsnäten som numer är under ett ansvar vilket gett många positiva följder och den samordnade faktureringstjänsten. Oerhört glädjande. Utöver de positiva effekterna från samordningen så bidrar alla samarbeten vi har, med den akademiska världen och med forskningsverksamheten (Högskolan respektive SP), väldigt mycket till Kretsloppsstaden Borås. Att världen förändras är vi alla medvetna om. Den förändras dessutom oerhört snabbt. Det föds tre människor per sekund på jorden och vi är idag mer än sju miljarder människor. Enligt FN:s prognoser kommer vi att vara elva miljarder människor 2030. Infrastrukturen hänger inte riktigt med och det krävs nu ett helt annat synsätt på hur ett samhälle ska byggas upp och hur ett samhälle ska vidareutvecklas. Folkvandringarna som pågår runt om i världen, pågår också i Sverige vilket är lätt att glömma bort. 84 procent av Sveriges befolkning bor i städer. Borås har idag 106 000 invånare och växer med ca 1 000 invånare per år. Om vi ska ha en stad som fungerar i framtiden så krävs det att vi utvecklar stadens infrastruktur, d.v.s. hur vi ska försörja de som bor och verkar i staden med värme, el, vatten och avlopp, och hur vi ska hämta in avfallet. Personligen är jag övertygad om att det är samverkan och samsyn som är nyckeln till framgång. Jag är också övertygad om att vi behöver börja samverka regionalt och det är ett beslut som ligger hos våra ägare. Hur ska vi då samla in avfall i staden i framtiden? Avfall är en resurs och vi ska återvinna och återanvända så mycket vi någonsin kan. Vi är övertygade om att återanvändning och återvinning av avfallet behöver prioriteras. Tillsammans med de som bor och verkar i staden ska vi visa att vi tar hänsyn till jordens begränsade resurser.
När befolkningsmängden ökar och staden expanderar går det inte på sikt att ha ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk mitt i staden. Från början låg de här anläggningarna i utkanten men i takt med att staden expanderar och fler människor flyttar in så ligger de mitt i, på värdefull mark. Om vi flyttar ut det så kallade Energi- och Miljöcentret till Sobacken frigörs yta till förmån för andra verksamheter eller kanske grönytor som verkligen behövs i en stad som växer. Vi har kommit ganska långt med vårt projekt och vi har nu fått miljötillståndet. Vi är mitt upp i upphandlingarna av de olika anläggningarna och kommer relativt snart att kunna göra en slutlig kalkyl. Därefter är det ägarens beslut som avgör. Tidplanen är att anläggningen ska vara i drift under 2017. Borås Energi och Miljö har tillsammans med Borås Stad, Högskolan och SP sen några år tillbaka jobbat i konstellationen Waste Recovery. Vi har förmedlat våra kunskaper internationellt, till människor som behöver dem för att få en bättre livssituation, och på så vis även kunnat förbättra det globala klimatet. Verksamheten har successivt växt, bl.a. beroende på det stora behovet runt om i världen, och våra ägare har nu tagit beslutet att Waste Recovery skall vara ett dotterbolag till Borås Energi och Miljö. Det är snabba förändringar som sker i världen. Det påverkar vår situation här i Sverige och det påverkar oss i Borås. Vi är beredda. Vi har en bra grund att stå på i bolaget. Vi har en bra grund att stå på i Borås. Vi har också en bra grund att stå på i regionen. Jag tror att vi på ett mycket bra sätt kommer att klara de utmaningar som vi står inför. Tillsammans får vi kraften och genom att samverka når vi resultat. Vi är laddade för framtiden!
Borås Energi & Miljö