Personalarbete 2013

Sedan många år tillbaka har vi varit på en resa mot att bli ett av de främsta bolagen när det gäller energi- och miljöarbete. Vi har följt vårt strategidokument som nu heter ”Vår dröm - tillsammans förverkligar vi den”. Detta är en handbok om hur vi ska nå drömmen i framtiden.

Ladda ner Personal 2013

Tillsammans ska vi uppnå vår dröm

Handboken anger vilka ramar vi ska hålla oss inom för att nå vårt mål. Hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska möta våra kunder. Den omfattar våra kärnvärden, vår unika kretsloppsmodell och några av de perspektiv vi arbetar utifrån.

Under 2013 har elva tillsvidareanställda slutat hos oss, sex har gått i pension och fem har hittat nya utmaningar. Vi har nyanställt elva medarbetare. Trots pensionsavgångarna och nyanställningarna har vår medelålder ökat från 46,1 till 46,4 år.

Under året har tolv anställda bytt tjänst inom organisationen. Det visar att det finns en framåtanda och vilja till utveckling hos personalen.

Vi har infört ID-kort för all personal samt för besökare och entreprenörer.

Vid rekrytering har vi infört bakgrundskontroller på tre olika nivåer. Dessa åtgärder är steg som vi tagit ur säkerhetshänseende.

 

Varje månad träffas alla chefer och arbetsledare på Företagsrådet där ledningen informerar om verksamheten och informationen ska sedan delges personalen på Arbetsplatsträffarna. Arbetsplatsträffarna är ett forum för all personal att få och ge information i verksamhetsfrågor, företagsinformation, arbetsmiljöfrågor m.m.

Under året har nio Samverkansmöten med personalorganisationerna hållits samt fem Skyddskommittémöten.

Lönerevisionen med förhandlingar och lönesamtal blev försenat eftersom de centrala avtalen inte blev klara. Lönesamtalen genomfördes under våren och samtliga var klara så att ny månadslön kunde betalas ut med junilönen.

Framåtsträvande, utveckling, omtanke, ansvar, kretslopp och miljö är våra kärnvärden som ska ta oss till Vår dröm…

 


Det här är Borås Energi och Miljö

Den 1 januari 2013 var vi 216 tillsvidareanställda samt nio visstidsanställda, totalt 225 anställda. Sex anställda har under året gått i pension och fem anställda har slutat på egen begäran.

Den 31 december 2013 var vi 221 tillsvidareanställda samt sju visstidsanställda, totalt 228 anställda. Under året har vi tillsvidareanställt elva medarbetare:

 

 • Affärsområde Energi: bränsleadministratör,
 • Projektavdelningen: projektledare, kontrollant, VA-ingenjör
 • Strategisk utveckling: miljöchef, affärsutvecklare
 • Affärsområde Hushåll: två renhållningsarbetare
 • Underhållsavdelningen: elektriker, fastighetstekniker
 • Affärsområde Återvinning: affärsområdeschef

Åldersstruktur

Antal anställda per åldersgrupp redovisas i diagrammet nedan.Arbetsmiljö

Den årliga personalenkäten, Nöjd Medarbetar Index, genomfördes i maj. 82 % av personalen svarade och utfallet är positivt förutom frågorna som gäller balansen mellan arbete och fritid som sjunkit något.

Efter att vi analyserat resultatet av personalenkäten fastställde vi en handlingsplan som innebar att vi skulle genomföra ett hälsoprojekt inom mental balans, kost och motion. Motionsbidraget höjdes också från 1 500 kr till 3 000 kr.

Hälsoprojektet genomfördes under hösten och beskrivs under punkten friskvård.

 


Arbetsskador och tillbud

Under året inträffade 19 arbetsskador varav sju skador föranledde sjukfrånvaro, totalt 171 dagar.

Tillbud till arbetsskada anmäls, åtgärdas och följs upp via ett avvikelsesystem.

 

 


Utbildningar inom arbetsmiljö

Alla nya chefer genomgår en utbildning i Arbetsmiljö och samverkan. Inom brandskydd har vi under året utbildat 78 anställda. Under 2014 kommer ytterligare personal att utbildas i brandskydd enligt ett rullande treårsschema.

Alla anställda på Borås Energi och Miljö ska ha utbildning i Hjärt-lung-räddning + ABC. Under 2013 gick 18 personer en halvdagsutbildning. Vi har ytterligare kompletterat med hjärtstartare så att vi nu har hjärtstartare på samtliga arbetsställen.

Säkerhet på väg och utbildningar i Heta arbeten genomförs löpande för den personal som måste ha dessa kompetenser.

 


Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade från 3,7 % (2012) till 3,9 % (2013).

Den korta sjukfrånvaron (1-59 dagar) har ökat från 1,9 % till 2,0 % medan den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) har minskat från 1,7 % till 1,6 %. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat från 4,5 % till 6,5 % medan männens sjukfrånvaro har sjunkit från 3,4 % till 3,1 %. En kraftig ökning av sjukfrånvaron har skett inom åldersgruppen under 30 år. Detta beror på några allvarliga skador som föranlett långtidsfrånvaro.

Två personer har under året omplacerats av hälsoskäl.

Sjukfrånvaron fördelade sig procentuellt på antal dagar enligt nedanstående tabell.

 


Friskvård

För att undvika ohälsa arbetar vi systematiskt med friskvård.

Målsättningar för friskvården 2013 var att:

 • 60 % av de anställda skulle ha högst 3 sjukdagar under året
 • Personalomsättningen skulle ligga mellan 2 och 5 %,
  Resultatet 2013 blev:
 • 54 % av del anställda hade max 3 sjukdagar under året.
 • Personalomsättningen under 2013 hamnade på 5,1 %
 • Sjukfrånvaron under 2013 blev 3,9 %.

Under 2011 hade vi en mycket låg sjukfrånvaro, 2,8 %. Under våren 2012 märkte vi att sjukfrånvaron ökade och beslutade då att vidta åtgärder för att långsiktigt förbättra och förebygga sjukfrånvaro.

Hälsoprojekt

Eftersom sjukfrånvaron började öka 2011 har vi systematiskt arbetat med bland annat hälsoprojekt samt arbetsmiljöförbättringar. Vi startade ett hälsoprojekt som under 2012 omfattade föreläsningar, familjedag, lagtävlingar, gratis gym och tipspromenad. Projektet avslutades med Linnémarschen i april 2013.

I maj 2013 startade vi ett nytt hälsoprojekt som började med en föreläsning för alla och följdes därefter av frivilliga coachsamtal inom områdena balans, kost och motion. Över 80 % av personalen deltog i coachsamtalen.

Coachsamtalen var konfidentiella men coacherna hade även i uppdrag att ta reda på om det fanns särskilda behov eller önskemål bland personalen och det visade sig att stresshantering var ett stort behov. Därför startade vi i slutet på året en utbildning i Mindfulness. Vi har även erbjudit individuella insatser för personal med särskilda behov.

I slutet av 2013 utsåg vi också 12 hälsoinspiratörer bland personalen. Dessa har utbildats via företagshälsovården och ska börja sitt arbete 2014.

 


Frisknärvaro

Målsättningen att 60 % av personalen skulle ha högst tre sjukdagar nåddes inte. 54 % hade tre sjukdagar eller mindre. Det är en liten förbättring från 2013 då resultatet var 53 %. Under 2013 var 47 % helt friska, d v s de hade ingen sjukdag alls under hela året.


Kompetensutveckling

Den utvecklingsplan som togs fram i samband med planerings- och utvecklingssamtalen resulterade i totalt ca 475 utbildningsdagar under 2013. Här redovisas ett urval av utbildningar som genomförts under 2013;

 • Arbetsbeskedshantering och säker avställning
 • Avloppsteknik diplomutbildning
 • BAS-P/BAS-U
 • Brandskyddsutbildning
 • Dricksvattenteknik
 • Fallskydd
 • Mindfulness
 • Heta arbeten
 • Hjärt- och lungräddning
 • Hot och våld
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Liftutbildning
 • Miljöutbildning intern
 • Ny som chef
 • Office 2010
 • Rörnätskurs arbetsledare
 • Säkerhet på väg
 • Säkrare underhåll i praktiken
 • YKB – Lagar och regler
 • YKB – Säkerhet och kundfokus

Ovanstående utbildningar är de mer omfattande utbildningarna som förekommit. HLR-utbildningen och den interna miljöutbildningen har vi löpande och all personal ska delta i dessa. Dessutom har medarbetare deltagit i seminarier inom våra branschföreningar, inom olika verksamhetsområden samt på användarträffar inom våra olika verksamhetssystem.

Dessutom sker intern kompetensutveckling löpande inom olika områden.

 

Borås Energi & Miljö