Miljö 2013

Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och återanvändning omvandlas flödena till nyttor för stadens invånare. Vi strävar efter hållbara och slutna kretslopp. Detta är en sammanfattning av miljöarbetet 2013. Mer information kommer att finnas tillgänglig i årets hållbarhetsrapport som kommer våren 2014. Sammanfattningen består av de viktigaste miljöförbättrande åtgärderna som genomförts 2013, miljödata samt uppföljning av tidigare satta mål. Borås Energi och Miljös miljömål är under revidering och kommer att uppdateras under våren 2014.

Ladda ner Miljö 2013

Miljöförbättrande åtgärder

Borås Energi och Miljö har under de senaste åren arbetat med att öka biogasproduktionen i sina anläggningar. En ny uppgraderingsanläggning för biogasen på Sobacken uppfördes under 2012. Uppgraderingsanläggningen har en kapacitet på att ta emot ca 300 m³/h rågas och uppgradera denna till fordonsgas. Anläggningen är dimensionerad för att kunna ta emot den gas som tidigare facklats men kan också ta emot en ökad rågasproduktion.

När större andel gas kan utnyttjas kan inblandningen av LNG (naturgas) att minska. Om man ersätter 1m³ LNG med 1 m³ biogas ger det ett minskat av utsläpp av fossil koldioxid med ca 2 kg.

2013 bestod den totala mängden fordonsgas av 70 % biogas och 30 % naturgas. Vår målsättning är att biogasandelen ska vara 100 %. Andelen biogas ökade från 66% 2012 till 70 % 2013.


Anslutning av nya fjärrvärmekunder

Borås Energi och Miljö har under 2013 anslutit ca 30 nya kunder till fjärrvärmenätet där den största delen har varit nybyggnation av villor, bostäder och industribyggnader. Den beräknade

energianvändningen för dessa kunder är ca 3,7 GWh och medför en koldioxidekvivalent i besparing på ca 430 ton.

Reinvestering av ledningsnätet

Borås Energi och Miljö genomför varje år reinvesteringar i sina ledningsnät för fjärrvärme, vatten och avlopp. Reinvesteringarna genomförs för att upprätthålla och förbättra leveranssäkerheten till våra kunder. Under 2013 genomfördes reinvesteringar av ca 800 m fjärrvärmeledningar samt ca 1700 m vatten- och avloppsledningar.

Under året har även 1 km strumpinfodring genomförts i spill- och dagvattenledningar. Strumpinfodring görs dels för att förbättra funktionen på ledningarna samt för att förhindra att oönskat vatten tränger in i spillvattenledningarna. Detta medför att belastningen på Gässlösa reningsverk minskar.


Energitjänster

Borås Energi och Miljö har under 2013 genomfört energieffektiviseringar och optimeringar av kundanläggningar. I närvärmenätet i Fristad har arbetet med energitjänsterna resulterat i att kunderna minskat sin energiförbrukning med ca 2 GWh. Detta medför både en miljömässig och ekonomisk vinst.


Bränslemix för produktion av fjärrvärme

Biobränsle är Borås Energi och Miljös största bränslekälla när vi producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Avfall är också en betydande del av bränslet vi använder när vi producerar värme. Både hushållsavfall och avfall från industrin räknas hit. För en mindre del av vår bränsleförbrukning står fossilt bränsle och elektricitet.Borås Energi & Miljö