Årsredovisning 2013

Ladda ner Årsredovisning 2013

 • Förvaltningsberättelse
  • Förvaltningsberättelse

   Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590, får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

   Siffror inom parentes avser föregående år.

   Allmänt

   Bolaget ägs av Borås Stadshus AB vilket i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor vilka regleras i ägardirektivet. Ägardirektivet utgör grunden för arbetet inom bolaget.

   Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna samt att främja en god och långsiktigt hållbar avfall-, vatten- och avloppshantering samt energiförsörjning. Borås Stad vill även säkra att kommunens utveckling inom området tillhandhålls genom god teknisk praxis och med ett optimalt resursutnyttjande.

   Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för den som utnyttjar bolagets tjänster. Kommunen och bolaget söker lösningar för verksamheten i samråd för att förhindra att optimeringar i bolaget inte medför nackdelar för organisationen som helhet.

   Bolagets uppgift är att inköpa, producera och sälja energi samt sörja för vatten och avloppshantering i enlighet med kommunens miljöpolicy. Satsningar genomförs även på förnybara energikällor. Bolaget tillhandahåller även avfallstjänster mot hushåll och näringsliv samt svarar för Borås Stads avfallshantering och återvinningsmaterial.

   Bolaget har ett vidgat uppdrag att delta och utföra internationella projekt i syfte att föra ut det ”know-how” vilket successivt byggts upp inom bolaget.

   Borås Energi och Miljö AB bidrar till att Borås Stad erbjuds kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi-, avfalls-, VA- och miljöområdet samt är en drivkraft för framtidens infrastruktur inom området.

   Synsättet inom bolaget har sedan många år tillbaka gått från att utveckla produkter till att vara mer involverade i samhällsbyggandet (lokalt, regionalt och internationellt). Detta genom att skapa hållbara systemlösningar enligt kretsloppsmodellen för alla som bor och verkar i staden. Hållbara systemlösningar skapar också förutsättningar för att staden kan expandera. Bolaget skall dessutom vara Borås Stads verktyg för att Borås skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad.

   Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning angivna kommunala syfte och de kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

   Väsentliga händelser

   2013 blev återigen ett framgångsrikt år för bolaget verksamhetsmässigt och med ett bra ekonomiskt resultat.

   Bolaget har sedan tidigare fått ansvar för att driva arbetet med Borås avfallsplan. Avfallsplanen ska visa hur framtidens avfallshantering ska se ut i Borås. Arbetet med projektet har pågått under hela året.

   Under året har beslut tagits om att investera i en ny hetvattenpanna på Viared. Pannan kommer att eldas med biobränsle (pellets). Den nya bioeldade pannan kommer att ersätta fossila bränslen som idag används i produktionsmixen. Byggnationen av anläggningen har påbörjats under året och drifttagning planeras under hösten 2014.

   Under året har beslut tagits om att investera i en rökgaskondenseringsanläggning för avfallspannorna på Ryaverket, vilket innebär att man utnyttjar värmen i de avgående rökgaserna. Projektet har påbörjats under året och förväntas avslutas under hösten 2014.

   I september under Kretsloppsveckan arrangerade bolaget tillsammans med Borås Stad, Högskolan i Borås och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en FN-konferens. Temat på konferensen var ”Waste to value”. Drygt 200 delegater från 39 länder deltog på konferensen. Samtliga världsdelar var representerade.

   Under året har arbetet med miljötillståndsansökan samt förberedelser inför upphandlingar för uppförandet av ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken fortsatt. Mark- och miljödomstolen hade förhandlingar på Sobacken under tre dagar i oktober månad. Miljödomen kom under januari 2014.

   Arbetet med att ta fram biobränsle i egen regi har fortsatt under året. Arbetet har varit framgångsrikt och bidragit till att den totala kostnaden för biobränsle under året har sjunkit jämfört med året innan.

   Bolaget har under 2013 stärkt den interna strukturen i bolaget. Borås Energi och Miljö är nu certifierade enligt: ISO 9001 (kvalitet); 14001 (miljö); OHSAS 18001 (arbetsmiljö). 30 stycken upphandlingar har genomförts enligt LUF under 2013, ingen överprövning har bifallits. Under året har en krishandbok tagits fram och användning av denna skedde omedelbart föranlett av höga vattenflöden och stormvarning.

   Vi har fortsatt vårt arbete med hälsoprojektet med genomförd Linnémarsch som delmål på våren och individuella coachsamtal under hösten. Arbetet är nu i gång med att ha hälsoinspiratörer på samtliga affärsområden och avdelningar.

   Bolaget har lämnat upp en begäran till ägaren om att få uppföra tre vindkraftverk i Rångedala.

   Omsättning och resultat

   Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 902 (933) mnkr. Framförallt har bolaget har haft minskade intäkter för el i jämförelse med föregående år. Av nettoomsättningen utgör -6,8 (29,5) mnkr en minskning av lagervärde avseende el-certifikat. Försäljning av fordonsgas och avfall har minskat medan intäkter för vatten och fjärrvärme ökat något i jämförelse med föregående år.

   Försäljning av el omfattar endast el producerad i egna anläggningar. Leveranserna sker till ett elhandelsföretag och uppgick till 152 (183) GWh. Värmeleveranserna uppgick under året till 648 (666) GWh. Leveranser av fjärrkyla uppgick till 7,4 (6,9) GWh.

   Resultatet efter finansiella poster uppgick till 46,5 mnkr (60,1) mnkr. Resultatet för Fjärrvärmen uppgick till 21,8 (22,6) mnkr, för övrig energiverksamhet till -1,1 (8,0) mnkr, för Biogas till -4,6 (1,0) mnkr, för VA-verksamheten till 24,3 (18,6) mnkr och för övrig avfallshantering till 4,9 (9,3) mnkr.

   Marknad

   Fjärrvärmeleveransen under 2013 blev totalt 648 GWh. Detta var femte året i rad där leveranserna översteg 600 GWh. Antalet nyanslutningar blev totalt 31 och vi har nu 4 447 anslutna fastigheter till fjärrvärmenätet.

   Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2013 legat på ungefär samma volymer som 2012. Ca 70 % av försäljningen går till busstrafiken medan resten tankas på våra publika stationer Åhaga, Hulta och Gässlösa samt till bolagets bilar.

   Under året har bolaget satsat på olika former av kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet med kommunikationen är att motivera och engagera invånarna än mer i stadens miljöarbete. Bolaget har bland annat arrangerat öppet hus på miljöanläggningen Sobacken. Under Kretsloppsveckan i september visade bolaget upp stora delar av sitt och stadens miljöarbete genom föreläsningar, utställningar, kretsloppis, miljögala samt öppet hus på Ryaverket.

   Bolaget försöker hela tiden utveckla kommunikationsvägarna till kund, bland annat arbetar vi numera aktivt med hemsidan, kretsloppsbloggen och vår facebook-sida för att vara tillgängliga för att kommunicera med allmänheten.

   FoU verksamhet

   Under året har bolaget aktivt deltagit i drygt 20 forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt). De kontanta medlen som har avsatts för FoU-projekt under året uppgår till ca

   1 400 000 kr, varav ca 400 000 kr har använts för att finansiera en doktorand på Högskolan i Borås inom området biogas. Det har även utförts examensarbeten inom bolagets verksamheter under året. FoU-verksamheten har också deltagit eller drivit olika studier och utredningar för att utveckla bolagets verksamheter under året.

   Organisation och personal

   Medelantalet anställda uppgick under året till 225 (222) personer.

   Övriga uppgifter om anställda och personalkostnader framgår av not 1.

   Investeringar

   Investeringarna under året uppgick till 128,3 (110,3) mnkr.

   Likviditet

   Bolaget ingår i Borås Stads koncernkontosystem. Avtalad kreditlimit var vid årsskiftet

   1 580 mnkr. Den outnyttjade krediten var 435 mnkr.

   Avfallshantering

   På uppdrag av Borås Stad svarar bolaget för omhändertagandet av avfall från hushåll. Detta är en myndighetsuppgift där intäkterna över tiden skall motsvara kostnaderna för verksamheten.

   VA verksamhet

   På uppdrag av Borås Stad svarar bolaget för kommunens vatten och avlopp. Detta är en myndighetsuppgift där intäkterna över tiden skall motsvara kostnaderna för verksamheten.

   Framtida utveckling

   Bolaget kommer under 2014 vidareutveckla verksamheten för att nå mål och vision. Bolaget kommer att arbeta efter att bidra med så mycket som möjligt till den nyligen framtagna visionen för Borås Stad 2025. Vår kunskap och erfarenhet kommer att användas för att möta nya utmaningar och omsätta dessa till nya idéer under året.

   För det kommande året kommer fokus att vara:

   - Bygga och ta i drift en ny bioeldad hetvattencentral på Viared.

   - Förbereda beslutsunderlag för ett nytt kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk på Sobacken.

   - Borås avfallsplan.

   - Bygga och ta i drift rökgaskondenseringsanläggning på Ryaverket.

   - Arrangera Kretsloppsveckan och många andra kommunikationsaktiviteter.

   - Internationella aktiviteter.

   - Kompetensutveckling av personal.

   - Fortsätta med hälsoprojektet för all personal.

   Planerade åtgärder förväntas bidra till att minska bolagets och samhällets miljöpåverkan av fossila utsläpp samt ge effektiviseringar i bolagets verksamhet. Bolagets handlingsplaner beskriver utveckling och inriktning av verksamheten de kommande fem åren.

   Risker i verksamheten

   Den största risken är kraftvärmeverkets tillgänglighet då den rekommenderade drifttiden har överskridits avseende tryckkärl. Avloppsreningsverket klarar idag inte det kapacitetsbehov som behövs i takt med stadens befolkningsökning. Dessutom är anläggningen kraftigt nedsliten efter snart 80 års drift.

   Övriga risker i bolagets verksamhet sammanhänger främst med priser på bränslen och el, volymrisker till följd av väderutveckling. Även politiska beslut avseende skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets ekonomiska utveckling.

   Avfalls- och biobränslen prissäkras i så långsiktiga avtal som möjligt, men erfarenhetsmässigt så påverkar konjunkturläget tillgången, både avfall och biobränsle. Därav vill leverantörerna inte avtala mer än ett år i taget.

   Inom bolaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstiftning, skatteutveckling och konkurrenssituation. Ledning och styrelse genomför årligen riskanalyser av verksamheten.

   Biogasens framtid som fordonsbränsle är beroende av regeringens beslut avseende den fossiloberoende fordonstrafiken och för oss även den förestående upphandlingen för drift av lokaltrafiken i Borås Stad.

   Miljö

   Borås Energi och Miljö bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

   För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskaffa avfall samt att driva anläggningar för mottagning, sortering, avvattning, behandling, biologisk behandling, bränsleberedning, mellanlagring och deponering.

   För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna består av kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet utgörs av flis, avfall, gasol, bioolja och olja. Inom ramen för energiverksamheten finns även kylanläggningar, en elpanna samt en värmepumpsanläggning. Värmepumpen utnyttjar spillvärme från bolagets reningsverk. Bolaget har kartlagt energiverksamhetens miljöpåverkan och kommit fram till att den främst sker genom utsläpp till luft och vatten.

   Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Gässlösa är det största. Produktion av dricksvatten sker enligt livsmedelsverkets regler.

   Borås Energi och Miljö äger fyra vattenkraftverk, där produktionen är styrd av vattendomar. Vid reglering av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och djurlivet.

   Bolaget arbetar med miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsmål för att på så vis höja sin miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till företagets handlingsplaner, som bidrar till ett bra driv i förbättringsarbetet.

   Vi har i uppdrag att inför 2014 att starta ett dotterbolag, Waste Recovery, som skall verka internationellt med att sälja kompetens inom avfallshantering.

   Styrelsens förslag till vinstdisposition

   Årets vinst, 6 259 815 kr och ansamlad förlust, -6 259 815 kr behandlas enligt följande:

   Balanseras i ny räkning 0 kr.

   Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

   Styrelsens yttrande till föreslagen vinstutdelning

   Koncernbidraget, vilket är att likställa med en vinstutdelning, påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

   Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap, 3 §,

   2-3 st.

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Noter
  • Belopp i tkr om inget annat anges.

   Värderings och redovisningsprinciper

   Allmänna redovisningsprinciper

   Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden, har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer (RR). Undantag har gjorts för koncernbidrag som förts över resultaträkningen. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år.

   Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat angivits.

   Kostnader för forskning och utveckling

   Kostnader för forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs i egen regi eller gemensamt via branschföreningar kostnadsförs allteftersom de uppstår.

   Varulager

   Varulager värderas enligt lägsta värdets princip d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Uttag ur lager sker enligt FIFO-metoden, först in - först ut.

   Fordringar

   Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Som osäkra fordringar räknas fordringar förfallna mer än sex månader.

   Elcertifikat

   Producerade ej fakturerade elcertifikat med fastställd leverans under 2013 värderas till kontrakterat pris. Resterande elcertifikat värderas till marknadspris på balansdagen.

   Anläggningstillgångar

   Anläggningstillgångar och inventarier har värderats till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång.

    

   Beträffande anläggningen för avfallsförbränning har nyttjandetiden för ingående komponenter bedömts individuellt. Den genomsnittliga nyttjandeperioden för anläggningen blir med denna bedömning 20,1 år.

   Maskiner och inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. Tillämpad beloppsgräns är

   20 000 kronor.

   Lånekostnader

   Lånekostnader redovisas i bolaget enligt alternativregeln i RR 21 Lånekostnader. Alternativregeln innebär att lånekostnader som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång och som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde. Detta under förutsättningen att det är troligt att de kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

   Redovisning av intäkter

   Intäkter omfattar mottagen ersättning och fordringar till verkligt värde vid tidpunkten för varans leverans och/eller vid fullgörande av tjänster. Intäkter tas upp exklusive lämnade rabatter, prisnedsättningar och mervärdesskatt. Försäljning av el, värme, kyla och biogas redovisas som intäkt vid leveranstidpunkten och baseras på den levererade volymen.

   Anslutningsavgifter för värme, kyla och VA redovisas som en intäkt till den del som intäkten inte täcker framtida åtaganden. Intäkten periodiseras över genomsnittlig avtalsperiod på 10 år för värme och kyla, 33 år för vatten och avlopp.

   Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som Övriga intäkter.

   Aktiverat arbete för egen räkning

   Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar. Utgifterna innefattar personalkostnader och personalomkostnader. Aktivering sker till nedlagda kostnader.

   Koncernuppgifter

   Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590, är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr

   556547-5646, med säte i Borås. Moderbolaget ägs helt av Borås Stad.

   Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 % av inköpen och 1 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

    

   Borås den 20 februari 2014

   Ulf Sjösten, Ordförande
   Eva Théen-Johansson, Förste vice ordförande
   Carl-Axel Rudd, Andre vice ordförande
   Nils-Åke Björklund, Ledamot
   Matti Dahlbom, Ledamot
   Jan-Olof Dahlin, Ledamot
   Birgitta Hillar, Ledamot
   Kjerstin Jonsson, Ledamot
   Eike Jünke, Ledamot
   Erika Storme Martinger, Ledamot
   Christina Zetterstrand, Ledamot
   Gunnar Peters, Verkställande direktör
   Peder Jonsson, Arbetstagarrepresentant, Transport

   Har tagit del av årsredovisning.

   Vår revisionsberättelse har lämnats den 3:e mars 2014

   Ernst & Young AB

    

   Hans Gavin

   Auktoriserad revisor

    

   Min revisionsberättelse har lämnats den 5:e mars 2013

   Hans Gavin, Auktoriserad revisor

 • Revisionsberättelse
Borås Energi & Miljö